Zahtevek za prvi pregled lahko uporabnik/izvajalec vloži:

 • na naslov podjetja: DIMKO, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Škofja Loka

 • preko fax-a: 04 515 30 09, ali

 • podpisanega in skeniranega preko e-naslova: termin@dimko.si ali info@dimko.si.

Po oddaji zahtevka vas obišče naš operativni tehnik, po izpolnitvi zahtev bomo napravo vpisali v evidenco naprav.

Po opravljenem pregledu dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je v primeru neskladij zapisano Opozorilo o odpravi pomanjkljivosti, določen je tudi rok za njihovo odpravo. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo pomanjkljivosti preveri. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav. Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo ne sme obratovati.

POMEMBNO – STANUJEM V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU

Poleg vsega zapisanega v prejšnjem odstavku je pomembno, da je pri vgradnji kurilnih naprav v večstanovanjskih objektih potrebno zahtevku za prvi pregled priložiti tudi Soglasje lastnikov oz. solastnikov v več stanovanjskih objektih v primeru da gre za uporabo kurilnih naprav pri skupnih dimovodnih in prezračevalnih napravah. 

Dimovodne in prezračevalne naprave v večstanovanjskih objektih spadajo pod skupne gradbene elemente, ki so v solastnini vseh etažnih lastnikov, sled tega je v skladu s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb potrebno pridobiti vsaj 75% soglasje vseh ostalih etažnih lastnikov v stavbi. V sled navedenega in tehničnih zahtev, ki pogojujejo uporabo skupnih dimovodnih naprav mora uporabnik zagotoviti soglasje vseh tistih sostanovalcev v bloku, ki mejijo na omenjeno dimovodno napravo v vertikali (skupni dimnik).

Preveritev zahtev pri prvem pregledu:

 • ali so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ali ustrezajo tehničnim predpisom

 • ali so bili ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca ter zadnje stanje tehnike – standardi

 • ali pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini

 • ali je omogočen normalen/ustrezen dostop do naprav za vzdrževanje, servisiranje in pregledovanje

 • ali so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja) in

 • vpis naprav v kataster naprav

Sprememba termina:

Skladno z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. L. RS, št. 129/2004 z dne 3.12.2004) mora licenčna dimnikarska družba namero opravljanja storitev dimnikarske službe najaviti uporabniku storitev dimnikarske službe vsaj 7 dni pred začetkom storitev.

Licenčna dimnikarska družba najavi opravljanje storitev dimnikarske službe pisno, z obvestilom, objavljenim v skupnih prostorih uporabnikov stavbe, ali na krajevno običajen način z objavo v medijih, oglasnih deskah občine ali krajevne skupnosti ali, če se tako dogovori z uporabnikom storitev dimnikarske službe, tudi ustno z neposrednim sporočilom.

Uporabnik storitev dimnikarske službe ima pravico, da v dogovoru z licenčno dimnikarsko družbo prestavi najavljeni čas opravljanja storitev dimnikarske službe, vendar za največ štirinajst dni in ne več kot dvakrat.

Najavljeni termin lahko spremenite tako, da:

 • pokličete na telefonsko št. 04 515 30 08

 • pošljete SMS ali pokličete na 030 400 466

 • pošljete obvestilo na elektronski naslov termin@dimko.si

 • pošljete obvestilo po navadni pošti na naslov: Dimko d.o.o., Kidričeva cesta 97, 4220 Škofja Loka

Ste se naučili kaj novega?

Pokličite nas!