Kaj počnemo

Dimnikarska služba ima nalogo, da na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah zagotavlja predpisano varnost na naslednjih področjih:

  • varstva okolja,
  • požarne varnosti,
  • sanitarno-zdravstvene varnosti.

Pomembno je poznati tudi naslednja področja:

  • racionalna raba goriv,
  • splošna varnost in
  • vodenje evidenc s področja naprav in emisij.

Varstvo okolja postaja odločujoč dejavnik življenja, kar velja tudi za vpliv kurilnih naprav na okolje. Pri uporabi sodobnih kurilnih naprav in ustreznih goriv je mogoče z rednim vzdrževanjem zagotoviti minimalno obremenjevanje okolja s škodljivimi snovmi. 

Več o pozitivnih učinkih čiščenja kurilnih naprav preberite tukaj.

Tukaj preberite več o preventivni požarni varnosti.

Zaradi varovanja zdravja, življenja, premoženja, okolja in zaradi učinkovite rabe goriv potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki delujejo varno.

Za vse to skrbijo izvajalci dimnikarskih storitev s pregledi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav po vgradnji oziroma pred začetkom njihove uporabe, z rednimi letnimi pregledi in čiščenji, z meritvami emisij dimnih plinov, z izrednimi pregledi na zahtevo inšpektorja ali uporabnika, z odstranjevanjem katranskih oblog, s protikorozijsko zaščito, s svetovanjem, kako zmanjšati porabo energije, in s preprečevanjem izpustov škodljivih emisij.

Najčistejša energija je privarčevana energija.

Na kurilnih in dimovodnih in prezračevalnih napravah izvajamo redna in generalna čiščenja.

Očiščene kurilne in dimovodne naprave zagotavljajo požarno varnost in učinkovitejše delovanje. Čiščenje dimovodnih naprav se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznejšega odvoda dimnih plinov in s tem boljšega delovanja kurilnih naprav. Čiščenje kurilnih naprav pa zmanjša stroške porabljene energije (vsak milimeter sajastih oblog na kotlu poveča porabo energije za 3-5%).

Čiščenje zračnikov se opravlja zaradi požarne varnosti ter zagotavljanja ustreznega odvoda ali dovoda zraka v stanovanje ali prostor, kjer zgoreva gorivo. Čiščenje se opravlja 1x letno.

Roki izvajanja čiščenja KN do 50 kW: TRDNO 4x v kurilni sezoni, Biomasa 2x v kurilni sezoni, OLJE 1x v kurilni sezoni, PLIN 1x v kurilni sezoni.

Dimovodne naprave
Na dimovodnih napravah se izvaja redno mehansko čiščenje oblog in ostankov zgorevanja goriv. V primeru uporabe trdnih goriv je iz teh dimovodnih naprav občasno potrebno odstraniti tudi katranske obloge, ki so posledica nepravilne uporabe kurilne naprave ali neprimernega energenta.

Kurilne naprave
Na kurilnih napravah se izvaja redno ali generalno mehansko čiščenje, s katerim se iz kurilnih naprav odstrani produkte in ostanke izgorevanja goriv kot so trdna, tekoča in plinasta kuriva. Na ta način se zagotovi neoporečno obratovanje naprav, zagotovi se tudi požarna varnost in poveča varovanje okolja, zaradi obratovanja naprav v predvidenih pogojih in boljšega prenosa toplote iz goriva in dimnih plinov zaradi manjših oblog na površinah za prenos toplote.

Prezračevalne naprave
Na prezračevalnih napravah se opravlja redno čiščenje zaradi zagotavljanja boljšega prezračevanja prostorov.

Konec kurilne sezone
Po končani kurilni sezoni in generalnem čiščenju se lahko kurilne naprave tudi protikorozijsko zaščiti, s čimer se preprečuje korozija kurilne naprave in podaljša življenjska doba same kurilne naprave.

Primer kurilnih naprav do 50 kW toplotne moči, ki so praviloma vgrajene v individualnih stanovanjskih objektih:
Kurilna naprave na trdno gorivo, ki redno obratujejo, je potrebno očistiti v času kurilne sezone 4 krat in opraviti enkrat na leto letni pregled.
Kurilne naprav na biomaso, katerih izkoristek je nad 80 % je potrebno očistiti dvakrat v času kurilne sezone in enkrat na leto opraviti letni pregled.
Kurilne naprave na olje je potrebno očistiti enkrat na kurilno sezono, letni pregled opraviti enkrat na leto in opraviti 1 krat na leto meritve emisij dimnih plinov.
Za kurilne naprave na plin z atmosferskim gorilnikom je potrebno opraviti letni pregled in meritve emisij dimnih plinov pregledati enkrat na leto in čiščenje dimovodnih naprav po potrebi.

Redni letni pregled
Redni letni pregled opravljamo periodično in pregledamo, ali so kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave varne za uporabo. Namen pregleda je ugotavljanje stanja in opozorilo v primeru nepravilnega delovanja naprav.

Prvi pregled
Pregled za izdajo strokovnega mnenja – soglasja, oziroma prvi pregled izvajamo ob vgradnji nove kurilne ali dimovodne naprave, pri katerim se ugotovi, ali je naprava varna za obratovanje in vgrajena v skladu z veljavnimi predpisi. V sklopu prvega pregleda se podatki o kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah ter odgovornih osebah vnesejo tudi v evidence, v katerih se vodijo vse naprave na območju Slovenije. Namen prvega pregleda je preprečevanje vgradnje neprimernih in neustreznih naprav.

Predmet prvega pregleda je celosten sistem kurilne in dimovodne naprave, skupaj z dovodom zgorevalnega zraka. Namen pregleda je zmanjšati človeške napake pri vgradnji in zagotovitev varnega obratovanja kurilne in dimovodne naprave.

Za vsako novo ali rekonstruirano malo kurilno napravo si moramo, preden jo damo v obratovanje, pridobiti pozitivno poročilo o prvem pregledu, ki si ga moramo pridobiti pri dimnikarski družbi z ustreznim dovoljenjem in licenco za izvajanje dimnikarske dejavnosti. Da si lahko pridobimo navedeno, se mora izvesti postopek prvega pregleda, ki ga sprožimo z zahtevkom za prvi pregled.

Strokovni pregled
Strokovni pregled po naročilu pristojnega inšpektorja izvajamo zaradi suma nepravilnosti pri uporabi neprimernega energenta ali nerednega vzdrževanja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, prekomernega onesnaževanja okolja, požarne nevarnosti ali preverjanja odprave ugotovljenih nepravilnosti.

Izredni pregled
Izredni pregled lahko opravimo tudi po naročilu uporabnika, kjer preverimo odpravo ugotovljenih nepravilnosti, za kar izdamo tudi primerno poročilo. V sklopu izrednih pregledov nudimo tudi svetovanja na področju vgradnje kurilnih in dimovodnih naprav ter pravilne uporabe le-teh. Zajemajo lahko preglede naprav s kamero za notranji del dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Z izvajanjem meritev dimnih emisij preverjamo kakovost izgorevanja goriv in pri preseganju predpisane mejne vrednosti izpustov opozarjamo na nepravilnosti ter tako prispevamo k manjšemu onesnaževanju okolja.

Meritve dimnih emisij
Izvajamo prve, občasne in ponovne ali kontrolne meritve.

Prve meritve
Prve meritve dimne emisije izvedemo na novo vgrajeni kurilni napravi.

Občasne meritve
Občasne meritve dimne emisije izvajamo na obstoječih kurilnih napravah, pri katerimi se preverja kakovost izgorevanja goriva.

Ponovne ali kontrolne meritve
Ponovne ali kontrolne meritve dimne emisije pa izvajamo ob ugotovljenih nepravilnostih izgorevanje ob prvih ali občasnih meritvah ali ob inšpekcijskem nadzoru in sumu uporabe neprimernih energentov in prekomernega onesnaževanja okolja.

Izvajanje meritev je torej v interesu uporabnika in javnem interesu.

Pri opravljanju storitev čiščenja in pregleda in meritev emisij na napravah, dimnikarji svetujejo strankam o pravilni uporabi kurilnih in dimovodnih naprav, pravilnem načinu kurjenja in ustreznosti zgorevanja kuriv, z namenom zmanjšanja porabe goriv, zmanjšanja izpustov in s tem čistejšemu okolju.

V kolikor pa potrebujete strokoven nasvet, nas kontaktirajte, do vas bomo napotili ustrezno usposobljenega delavca, ki vam bo z veseljem pomagal.

Vsako dimnikarsko podjetje mora voditi evidence o kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah ter podatke o lastnikih ali uporabnikih teh naprav. O kurilni napravi vodimo naslednje podatke: proizvajalec, tip, moč in leto proizvodnje naprave; pri dimovodnih napravah pa dimenzije naprav.

V evidenci smo dolžni beležiti tudi vse izvedene in neizvedene dimnikarske storitve, izmerjene emisije dimnih plinov, poročila o opravljenih pregledih, ugotovljenih nepravilnostih in podobno.

Skrb za okolje in čisti zrak nam je vodilo na vsakem koraku, zato vsako storitve opravimo z veliko mero odgovornosti in natančnosti.

Katranske obloge nastajajo pri nepopolnem zgorevanju goriv v kurilni napravi. Vzrokov za nastanek kreozota (kepastih, mokrih ali katranskih) oblog je več. V večini primerov pa gre za neustrezno uporabljeno gorivo (mokra drva, odpadki), nezadostno količino zgorevalnega zraka (ni zračnika ali nova okna s tesnili), neustreznega odjema kurilne naprave ali predimenzionirano kurilno napravo ter nepravilen način kurjenja (prenalaganje kuriva v kurišče).

Obloge v dimniku odstranjujemo na dva načina, in sicer z mehanskim odstranjevanjem (frezanjem oblog) ter izžiganjem katranskih oblog.

Delo naše ekipe temelji na delovnem kolektivu, ki vas s svojim delom ne bo razočaral.

Sodelujmo že danes!